Verhuur

Yuha-karts kunnen individueel of per groep gehuurd worden.
De dagprijs per kart is € 50,00 of € 90,00 per weekend.
Transportkosten zijn afhankelijk van het aantal en de locatie.

Voor meer info over de karts zelf, kan u hieronder op de individuele modellen klikken.
Meerdere stuks beschikbaar per model.

Algemene voorwaarden


Beschikbare modellen

Gaston  

Fons  

Leo  

Swa  

Charel  

Gust  

Er was een probleem - probeer het opnieuw.

Uw beschikbaarheidsaanvraag werd verstuurd
Wij zullen u spoedig contacteren.


Om de beschikbaarheid van de modellen te checken:
• druk op de box naast de naam
• Vul het onderstaand formulier in
• Klik op "check de beschikbaarheid"

Vul het formulier in om de beschikbaarheid te checken.

Check de beschikbaarheid

Huurreglement Yuha-karts

Dit “huurreglement” is van toepassing op en wordt geacht deel uit te maken van alle huurovereenkomsten met betrekking tot Yuha-Karts, hierna “de gehuurde voorwerpen” genoemd, die door JTE-Arteam bvba, Mechelbaan 95, 2500 Koningshooikt, hierna “de verhuurder” worden afgesloten.

Artikel 1: Huurtarieven en waarborgen
Yuha-Karts worden verhuurd aan de tarieven zoals vermeld op de website of geafficheerd in het verhuurlokaal. Bij het afsluiten van de huurovereenkomst wordt een waarborg door de huurder betaald. De totale huurwaarborg, verschuldigd in het kader van één en dezelfde huurovereenkomst, zal afhankelijk zijn van het totale huurbedrag met een minimum van 125 euro, tenzij anders overeengekomen. De gehuurde voorwerpen worden bij de aanvang van de huurovereenkomst in goede staat ter beschikking van de huurder gesteld. Bij de teruggave op het einde van de huur, worden ze door de verhuurder nagekeken. Indien er herstellingen aan de gehuurde voorwerpen nodig zijn, ten gevolge van schade andere dan deze die het gevolg is van gewone slijtage veroorzaakt door een normaal gebruik, dan worden de kosten hiervan van de betaalde waarborg afgetrokken, onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder voor de volledige schade die door zijn fout of nalatigheid aan de gehuurde voorwerpen werd veroorzaakt. Indien de gehuurde voorwerpen bij het einde van de huurovereenkomst niet kunnen worden terug gegeven omwille van verlies of diefstal, waarbij de procedure in geval van diefstal zoals bepaald in artikel 6 van dit reglement niet werd nageleefd, dan wordt de waarborg steeds volledig ingehouden, onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder voor de vergoeding van de volledige schade die door zijn of haar nalatigheid aan de gehuurde voorwerpen werd veroorzaakt. *

Artikel 2: Transport (leveren en/of ophalen)
Het transport van de gehuurde voorwerpen door de verhuurder naar een andere locatie dan de gewone verhuurpunten, wordt in de huurovereenkomst uitdrukkelijk omschreven en geregeld. Zowel de locaties van aflevering als teruggave van de gehuurde goederen, als de tijdstippen hiervoor worden schriftelijk in de huurovereenkomst opgenomen. De huurder dient op het afgesproken tijdstip op de locatie aanwezig te zijn om de gehuurde goederen in ontvangst te nemen en terug te geven. Het nazicht van de gehuurde voorwerpen bij het einde van de huur en het akkoord tot vrijgave van de waarborg, zoals bepaald in het artikel 1 van dit reglement, gebeuren in dit geval bij afhaling door de verhuurder. In geval van laattijdigheid van de huurder wordt voor deze wachttijd 36 euro per uur door de verhuurder in rekening gebracht. De kostprijs van het transport, is gratis in een straal van 30 km met een minimale levering van 5 YUHA-karts. Levering buiten deze zone is afhankelijk van de bestelling en zal steeds in samenspraak, schriftelijk overeengekomen worden.

Artikel 3: betaling
Tenzij er uitdrukkelijk betalingstermijnen worden toegestaan of uitdrukkelijk in de overeenkomst wordt opgenomen dat er door overschrijving mag worden betaald, gebeurt de betaling van de huurprijs bij de ondertekening van de huurovereenkomst in contanten. Bij huurovereenkomsten met een looptijd van 1 jaar kan er ook door overschrijving in maandelijkse termijnen worden betaald. Dit kan enkel indien dit uitdrukkelijk in de overeenkomst opgenomen is. De terugbetaling van de waarborg gebeurt op de wijze die uitdrukkelijk in de huurovereenkomst werd overeengekomen. De huurder verklaart zich akkoord dat in voorkomend geval de kosten voor herstelling of onderhoud van de gehuurde voorwerpen, de transportkosten, de bijkomende kosten voor wachttijden of de vergoedingen wegens laattijdige inlevering bij het einde van de huurovereenkomst in mindering mogen worden gebracht van de door de verhuurder terug te betalen waarborgsom.

Artikel 4: Rechten en plichten van de verhuurder
De gehuurde voorwerpen blijven tijdens de volledige duur van de huurovereenkomst de exclusieve eigendom van de verhuurder. De huurder verklaart, van bij de ter beschikkingstelling tot de teruggave, aansprakelijk te zijn voor de gehuurde voorwerpen. Hij zal ze als een ‘goede huisvader’ gebruiken.. De huurder mag de gehuurde goederen gebruiken op de openbare weg, mits naleving van de wegcode. De huurder is persoonlijk aansprakelijk voor de naleving het verhuurreglement, zelfs indien een derde gebruik maakt van de gehuurde voorwerpen. Wanneer de huurder de YUHA-kart onbeheerd achterlaat, zal hij erover waken dat deze veilig opgeborgen worden. De verhuurder is niet aansprakelijk voor mogelijke schade aan de huurder of aan derden, van welke aard ook, lichamelijke, materiële of immateriële, veroorzaakt door het gebruik van de YUHA-karts door de huurder. De huurder verklaart over een persoonlijke verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid te beschikken die de gevolgen van het gebruik van de gehuurde voorwerpen dekt. Yuha-karts mogen alleen op een harde vlakke ondergrond gebruikt worden en niet op een zanderige ondergrond. Benevens het eerbiedigen van de wegcode en de plaatselijk in voege zijnde politie reglementen is het streng verboden: Het voetpad of boordstenen op en af te rijden. Met de YUHA-karts tegen elkaar te botsen. Het maximale toegelaten gewicht is 90 kg, rijder + eventuele bijrijder. De verhuurder heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindiging indien hij de niet-naleving van dit huurreglement door de huurder vaststelt, onverminderd verplichting van de huurder om de schade te vergoeden die hier het gevolg van zou zijn.

Artikel 5: Onderhoud en herstellingen
De gehuurde voorwerpen worden bij het begin van de huur geacht in goede staat aan de huurder te worden overhandigd. Alle schade of gebreken aan de gehuurde voorwerpen dienen door de huurder onmiddellijk aan de verhuurder te worden gemeld. De huurder is aansprakelijk voor de gebreken of de schade aan de gehuurde goederen die het gevolg zijn van een ongeval, een valpartij, het verkeerd gebruik ervan of die ontstaan zijn ten gevolge van zijn nalatigheid bij het melden van gebreken of schade, zoals in onderstaande paragraaf beschreven. In dat geval draagt de huurder de volledige herstellingskost; zowel de te vervangen onderdelen als de uurloonkost. Alle herstellingen en onderhoud van de gehuurde fietsen dienen door de verhuurder te gebeuren. Bij een langdurige huurovereenkomst, dienen de gehuurde voorwerpen, iedere maand voor het periodiek onderhoud, door de huurder ter beschikking van de verhuurder te worden gesteld. De huurder maakt hiertoe op eigen initiatief een afspraak met de verhuurder. Indien de herstellingen aan de YUHA-kart, of het onderhoud niet onmiddellijk of binnen een voor de huurder aanvaardbaar tijdsbestek kunnen plaatsvinden, heeft de huurder steeds het recht op een vervanging voor de gehuurde voorwerpen.

Artikel 6: Procedure bij diefstal of verlies van de gehuurde voorwerpen
Bij verlies of diefstal van de gehuurde voorwerpen dient de huurder, binnen de 24 uur na kennisname van het feit, aangifte te doen bij de Lokale Politie. Binnen dezelfde termijn moet hij de verhuurder schriftelijk of per email van de diefstal of het verlies op de hoogte brengen. Indien de huurder binnen de drie werkdagen na de aangifte, een kopie van het Proces Verbaal van de aangifte die bij het gehuurde voorwerp waren voorzien, aan de verhuurder overhandigt, zal hij slechts gehouden zijn tot betaling van een forfaitaire vergoeding van 750 euro per gehuurde YUHA-kart. Indien de huurder, binnen de vastgestelde termijn, geen Proces Verbaal van de aangfte aan de verhuurder overhandigt, dan is hij aan de verhuurder de waarde van de gehuurde goederen verschuldigd forfaitair vastgelegd op 825 euro per YUHA-Kart.

Artikel 7: Einde van de huur – teruggave – verlenging
Tenzij uitdrukkelijk in de huurovereenkomst een andere locatie voor de teruggave is overeengekomen, worden de gehuurde voorwerpen voor het verstrijken van de huurtermijn aan de verhuurder teruggegeven op dezelfde plaats. Bij de teruggave doet de verhuurder het nazicht van de verhuurde goederen met het oog op de vrijgave van de waarborg, zoals vastgelegd in artikel 1 van dit reglement. Er wordt geen huurgeld terugbetaald bij voortijdige teruggave van de gehuurde voorwerpen. Bij laattijdige teruggave van de gehuurde voorwerpen wordt per begonnen dag dat de duur van de overeenkomst werd euro overschreden een bijkomende daghuurprijs aangerekend. Indien de huurder de lopende huurovereenkomst wenst te verlengen, dient hij dit voor het einde van de overeenkomst aan de verhuurder ter kennis te brengen per brief of per email.

Artikel 8. Annulering/wijziging
De (ver-) huurovereenkomst kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. De huurder zal aan verhuurder 50% van de huurprijs verschuldigd zijn. De huurder kan de overeenkomst de laatste 24 uur weliswaar annuleren, doch in dat geval zal huurder de volledige 100% huurprijs verschuldigd zijn.

Artikel 9. Geschillen en toepasselijk recht
Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

 

 

contact

Vul aub alle verplichte velden in.

Bedankt voor je boodschap, we contacteren je zo snel mogelijk.

Verstuur

 

Koning Albertstraat 231, 2800 Mechelen
+32 475 577 488